Kontakt:

698 126 665

biuro@parkhill.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

w sprawie wejścia w życie i stosowania

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)

(dalej zwane RODO).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.), przewiduje w art. 99 w ust. 1, że wchodzi ono w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej , a w ust. 2, że ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. oraz zawiera „klauzulę zastosowania bezpośredniego” to jest bez potrzeby jego inkorporowania do systemów pranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej przez ustawodawstwo tych Państw o brzmieniu:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszytkach państwach członkowskich”.

W związku z wymaganiami prawnymi stawianymi obecnie przez RODO uprzejmie pragnę Państwa poinformować , że :

1) Administratorem Danych Osobowych zebranych od Państwa i przetwarzanych jest: Pan Marek Hanarz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : „Markpol Marek Hanarz” w Krakowie, pod adresem : Kraków 30-240, ul. Rzepichy 33A, adres: e-mail do kontaktu: hanarz33@interia.pl , w tym także w zakresie wyodrębnionej funkcjonalnie i organizacyjnie części jego działalności pod szyldem „OKOAKCENT” Specjalistyczna praktyka chorób oczu – dr n. med. Marek Hanarz – specjalista chorób oczu , pod adresem : Kraków 30-504, ul. Kalwaryjska 63;

2) Administrator Danych Osobowych nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (art. 37 RODO);

3) Pani/Pana przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zastosowania prawidłowej diagnostyki chorób oczu oraz doboru optymalnego sposobu leczenia i nie będą udostępniane w żądnej formie ani części innym podmiotom prawa;

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona na piśmie, która powinna zostać udzielona przed pierwszą wizytą diagnostyczną , a której brzmienie jest ujawnione na niniejszej stronie internetowej w zakładce : „Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO”;

5) podanie wymaganych przez Administratora Danych Osobowych jest niezbędne dla podjęcia procesu diagnostyki i leczenia, a odmowa ich podania może skutkować odmową wykonania diagnostyki i rozpoczęcia procesu leczenia;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania lub profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego,

– przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i w dowolny, ale wyraźny (jednoznaczny ) sposób,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania diagnostyki i leczenia wykonywany przez Administratora Danych Osobowych, a następnie wyłącznie ewentualnie przez okres wymagany innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych