Kontakt:

698 126 665

biuro@parkhill.com.pl

Regulamin

Regulamin
Park Hill Apartments

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu dobowego lokali, położonych w budynku ParkHill Apartments

w Krakowie przy ul. Kalwaryjska nr 63

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a. Cena Najmu – całkowity koszt wynajmu Lokalu w najmie dobowym,

b. Lokal – apartament mieszkalny przeznaczony do wynajmu,

c. Najem – oddanie przez Wynajmującego Lokalu do czasowego używania przez Najemcę

w zamian za umówione wynagrodzenie,

d. Najem dobowy – najem trwający do 31 dni,

e. Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu Lokalu,

f. Wynajmujący – firma dokonująca wynajmu Lokali.

REZERWACJA

1. Rezerwacji Lokalu można dokonać:

a) telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 21:00 oraz w niedzielę

w godzinach od 10:00 do 19:00 pod numerami: +48 884 359 306

b) drogą mailową na adres : kontakt@parkhill.com.pl

2. Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę i planowaną godzinę przyjazdu i wyjazdu,

numer apartamentu, dane kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w Lokalu.

3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie

dwóch dni roboczych od dnia potwierdzenia mailowego przez Wynajmującego dostępności

Lokalu i wskazaniu Najemcy wysokości opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna powinna

zostać wpłacona gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym na wskazany przez

Wynajmującego rachunek bankowy.

4. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet Ceny Najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę

tytułem Ceny Najmu (o ile całość kwoty nie została wpłacona), należy uiścić nie później niż do

dnia rozpoczęcia Najmu, gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym na rachunek

wskazany przez Wynajmującego.

5. Nieuiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej, bądź pozostałej Ceny, zgodnie z ust. 3 i 4

powyżej, skutkuje uznaniem rezerwacji za anulowaną.

ZAMELDOWANIE

1. Doba hotelowa trwa od 12 do 14 w zależności o apartamentu

2. Odbiór kluczy jest możliwy od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz

w niedzielę od godziny 10:00 do 20:00 .Klucze dostarcza na miejsce obsługa apartamentów.

Po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym, odbiór kluczy jest możliwy w innych godzinach,

niż wskazanych powyżej.

3. Opuszczenie najętego Lokalu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego

rezerwacją, nie później niż do godziny ustalonej z obsługą apartamentów.. W przypadku nieopuszczenia Lokalu do

wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą

w wysokości 100 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w Lokalu.

4. Przy odbiorze kluczy Najemca zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty,

paszport) swój oraz osób, które będą przebywać w Lokalu oraz czytelnie wypełnić Karty

Meldunkowe dla wszystkich osób przebywających w Lokalu.

5. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu użyczenia

spowodowanego przez Najemcę lub części wspólnych budynku Najemca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z przywróceniem przedmiotu uszkodzenia do stanu pierwotnego .

7. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w Lokalu z

Najemcą.

8. W dniu rozpoczęcia Najmu Najemca zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem,

że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU

1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu

2. W najętym Lokalu oraz w całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę, która złamała zakaz –

kary pieniężnej w wysokości 400 zł. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu

poprzednim, Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z uruchomieniem systemu

alarmu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku oraz kosztami interwencji

odpowiednich służb, w tym ochrony budynku i wewnętrznego działu technicznego.

3. W Budynku w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia

ciszy nocnej przez Najemcę, Najemca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji

wezwanych służb.

4. Lokale oddane w Najem są w pełni wyposażone i zinwentaryzowane.

5. W najętym Lokalu mogą przebywać jedynie osoby wpisane do Karty Meldunkowej.

Przebywanie innych osób (gości) w Lokalu jest możliwe wyłącznie do godziny 22:00 .Po godzinie 22:00

gość zobowiązany jest opuścić Lokal .

6. Przedłużenie pobytu w Lokalu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu

i potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości kontynuowania Najmu Lokalu. Akceptacja

warunków przedłużenia pobytu, wiąże się z koniecznością zapłatą Ceny Najmu.

7. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia

przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do Lokalu o każdej porze.

8. W przypadku naruszenia Niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać

zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując umówioną Cenę Najmu.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. W Cenę Najmu dobowego, trwającego powyżej 7 dni wliczone jest sprzątanie Lokalu (w tym

wymiana pościeli i ręczników) jeden raz w tygodniu.

2. Dodatkowe sprzątanie Lokalu lub jedynie wymiana ręczników i pościeli jest możliwe

po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu tej kwestii Wynajmującemu oraz uiszczeniu odpowiedniej

opłaty gotówkowo, bądź na rachunek wskazany przez Wynajmującego.

3. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego, zlokalizowanego na piętrowym parkingu przy ul Jana Zamoyskiego 22 .Wynajęcie miejsca parkingowego jest dodatkowo płatne

zgodnie z ustalonym cennikiem ,,Parkingu Stare Podgórze”

ul. Jana Zamoyskiego 22, 33-332 Kraków

5. Za osoby nieletnie przebywające w najętym Lokalu odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których

opieką nieletni pozostają.

6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia

przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń

technicznych, które powstały z winy Najemcy lub osób przebywających w Lokalu wraz z Najemcą.

7. Najemca nie może przekazywać Lokalu w podnajem osobom trzecim.

8. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian

w wynajmowanym Lokalu.

9. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego Lokalu.

10. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, kart wejściowych, pilotów

do garażu, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wniesione i pozostawione po zakończeniu Najmu

przedmioty, artykuły spożywcze, leki oraz środki farmaceutyczne.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia

pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość

naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu,

pozostawionego w wielostanowiskowym garażu.

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę Lokalu na inny

Lokal o tym samym lub wyższym standardzie, za umówioną Cenę Najmu bez uprzedniego

informowania Najemcy.

7. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najętym Lokalu, jeżeli

naprawy te są niezbędne do normalnego, umówionego korzystania z najętego Lokalu.

SPRZĄTANIE

1. Usługa sprzątania będzie wykonywana w dniach i w godzinach wskazanych przez Najemcę.

Zgłoszenia można dokonać w każdym czasie trwania najmu do obsługi apartamentów.

2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzonych szkód w mieniu, będącym

własnością Najemcy, powstałych w związku z wykonywaniem usługi sprzątania, obejmującą

wyłącznie uszczerbek o charakterze majątkowym.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone drogocenne mienie (biżuteria,

laptop, itp.), pozostawione przez Najemcę w widocznym miejscu.

4. Wynajmujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą

których wykonuje usługi porządkowo – czystościowe, jak za działania własne.

5. Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu powstanie szkody niezwłocznie, nie później

niż w terminie 24h od chwili jej powstania następującej osobie: Weronika Nowakowska

telefon: 884359306, email:

DANE OSOBOWE

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 33 poz. 883

z późn. zm.) Najemca wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych

osobowych, które w związku z zawarciem umowy najmu Lokalu udostępnił Wynajmującemu w celu

niezbędnym dla wykonania postanowień Umowy.

Manager Park Hill Apartments